Statutes

STATUTES FOR THE NORDIC SOCIETY OF MEDICAL RADIOLOGY

The statutes below are in Swedish.
They can be downloaded as a PDF here.

§ 1

”Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi” utgör en sammanslutning av föreningarna för medicinsk radiologi i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

§ 2

Föreningens ändamål är att verka för den medicinska radiologiens utveckling. Föreningen skall mottaga och förvalta de medel, som ställas till dess förfogande för detta ändamål. För att förverkliga sitt syfte skall föreningen anordna möten för meddelande av vetenskapliga rön och för andra aktiviteter, som kan befordra radiologiens utveckling.

§ 3

Föreningen består av medlemmar och hedersmedlemmar.

§ 4

Medlem av ”Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi” (= N F f M R) är varje medlem av föreningarna for medicinsk radiologi i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

§ 5

Till hedersledamöter kan väljas personer inom de till föreningen anslutna länderna, vilka föreningen önskar ge sitt erkännande för utmärkta förtjänster inom radiologien. Förslag skall insändas till generalsekreteraren senast fyra veckor före föreningens årsmöte.

§ 6

Föreningens styrelse skall bestå av:
A) en ordförande – tillika president för nästa kongress och utsedd för en tid till utgangen av det år, då nästa möte skall hållas.
B) en generalsekreterare och en skattmästare utsedda för fyra arbetsår. – General­sekreterare och skattmästare kan omväljas.
C) elva ledamöter, varav tre från värdlandet for nästa kongress samt två från vart och ett av de övriga landen. Ledamöterna väljas för en tid till utgången av det år, då nästa kongress hålles. Valet av ledamöter sker på förslag av vederbörande nationella föreningar. Nationella föreningarna kan vid behov utse suppleanter för de ordinarie ledamöterna.

§ 7

Styrelsen handhar i enlighet med dessa stadgar föreningens angelägenheter och förvaltar dess tillgångar, förbereder ärenden, som skall föreläggas föreningen samt för föreningens talan infor myndigheter av olika slag.
Styrelsen avger till föreningen förslag till val av hedersmedlemmar och sådant forslag skall vara grundat på 2/3 majoritet för att kunna föreläggas föreningen.

§ 8

Styrelsen håller ordinarie sammanträde minst en gång per kalenderår. Tid och plats bestämmes av ordföranden.
Extra styrelsesammanträden äger rum då ordföranden anser ärendena det fordra, ävensom när minst fyra av styrelsens övriga medlemmar skriftligen gjort anhållan därom. Kallelse till extra styrelsesammanträde, som ej hålles under pågående möte, utfärdas minst fyra veckor före sammanträdet.

§ 9

Styrelsen är beslutmässig, när minst sju (7) av dess medlemmar deltaga i beslutet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsens beslut kunna fattas per capsulam. For att sådant beslut skall vara giltigt fordras att minst 2/3 av styrelsens medlemmar biträda detsamma. – Protokollen över styrelsens sammanträden justeras av ordföranden. Avskrift av styrelsens protokoll skall tillsändas ordförandena i de anslutna föreningarna och publiceras på nordisk förenings hemsida.

§ 10

Ordföranden, generalsekreteraren och skattmästaren bilda styrelsens arbetsutskott.
Arbetsutskottet åligger: att bereda viktiga ärenden innan de föreläggas styrelsen, – att förbereda föreningens möten enligt av foreningen fastställd arbetsordning.

§ 11

Föreningens namn tecknas på viktigare skrivelser och andra handlingar av såväl ordföranden som generalsekreteraren.

§ 12

Ordföranden åligger: att representera foreningen och föra dess talan, – att tillse att föreningens verksamhet motsvarar dess uppgift, – att utlysa styrelsens sammanträden och föreningens extra sammanträden, – att leda förhandlingarna vid föreningens och styrelsens sammanträden.

§ 13

Generalsekreteraren åligger: att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden, – att ombesörja föreningens korrespondens och meddelanden angående föreningen, – att mellan styrelsens sammanträden ombesörja föreningens löpande ärenden, – att vid nästa styrelsemöte anmäla atgärder, som sålunda vidtagits, – att förvara och diarieföra föreningens och styrelsens protokoll och korrespondens.

§ 14

Skattmästaren åligger: att hava under sin vård föreningens värdehandlingar, kassor och verifikationer, – att handhava förvaltningen av föreningens medel i enlighet med styrelsens beslut, – att över föreningens inkomster och utgifter föra noggranna räkenskaper, – att mottaga medlemsavgifter samt att föra förteckning över dem som erlagt avgift, – att i behörig ordning verkstalla beslutade utbetalningar. – Skattmästaren äger vid uttagning från föreningens bankräkningar, vid utkvittering av vardeförsändelser och vid liknande tillfällen ensam teckna föreningens namn.

§ 15

Varje medlem av föreningen äger att hos styrelsen framställa förslag angående handhavandet av föreningens angelägenheter, – det åligger styrelsen att snarast taga dylika förslag under prövning. Sådant forslag, avsett att prövas vid nästkommande ordinarie föreningssammanträde skall – skriftligen avfattat – inlämnas till generalsekreteraren senast åtta (8) veckor före föreningsmötet.

§ 16

Föreningens räkenskaper skola avslutas för kalenderår och före utgången av april månad tillhandahållas för revision enligt foreningens beslut.

§ 17

Till föreningens möte avger styrelsen berättelse over sin verksamhetsperiod, utredning av de ärenden, som skall avgöras av föreningen och framlägger revisionsberättelse.

§ 18

Föreningen sammanträder till ordinarie möte varje eller vartannat år på tid och plats, som av föreningen bestämmes vid närmast föregående möte. Dock bör mötena hållas i juni månad, om inte särskilda hinder föreligga.

Extra sammanträde av föreningen kan aga rum om styrelsen finner ärendena det fordra. Kallelse till sådant möte utfärdas minst fyra veckor i förväg.

§ 19

Vid föreningens sammanträden har varje medlem en röst. – Röst får icke överlatas, ej heller får medlem rösta genom fullmakt.

Alla val och omröstningar vid föreningens möten skola vara öppna, därest ej sluten omröstning begäres.

Vid omröstning gäller enkel pluralitet. Utfalla rösterna lika, gäller ordförandens mening, utom i fraga om val, da utgången bestämmes genom lottning.

§ 20

Årsavgiften fastställes årligen vid föreningsmöte på förslag av styrelsen. Årsavgiften tillställes skattmästaren före utgången av mars månad. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 21

Ett föreningssammanträde skall hållas vid varje Nordisk kongress. Vid föreningssammanträdena skola ärenden, som röra föreningens organisation, ledning och förvaltning behandlas och avgöras.

§ 22

Vid föreningssammanträdet skola följande ärenden förekomma:

  • Styrelsens berättelse
  • Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Ärenden som iövrigt förekomma enligt §§ 5, 7, 15 och 24
  • Bestämmande av ort och tidpunkt for nästa möte*
  • Val av medlemmar i styrelsen enligt § 6
  • Val av ordförande = president, generalsekreterare och skattmästare
  • Val av justeringsman att jämte presidenten justera dagens protokoll.

§ 23

Önskar medlem av föreningen väcka förslag om ändring av dessa stadgar, skall förslaget senast åtta (8) veckor före föreningssammanträde skriftligen tillställas styrelsen, som med eget yttrande skall tillställa de nationella föreningarna förslaget fyra veckor före den nordiska föreningens sammanträde. Efter det de nationella föreningarnas synpunkter inkommit, framlägger styrelsen definitivt förslag för beslut vid Nordisk Förenings sammanträde.

Av styrelsen väckt förslag till stadgeändring tillställes på motsvarande sätt som ovan klarlagts de nationella föreningarna fyra veckor före Nordisk Förenings sammanträde. Efter det de nationella föreningarnas synpunkter erhållits, framlägger styrelsen sitt definitiva förslag för beslut vid Nordisk Forenings sammanträde.

Beslut om stadgeändring fordrar bifal1 av minst 2/3 av de avgivna rösterna för att anses giltigt.

§ 24

Upplösning av föreningen kan endast äga rum genom beslut av 3/4 av vid förenings­sammanträde närvarande medlemmar och måste för att erhålla giltighet bekräftas på särskilt för detta ändamål inom ett år utlyst möte, ävenledes med 3/4 majoritet. Vid detta senare möte skall i händelse av föreningens upplösning bestämmelse träffas om användning av föreningens förmögenhet och övriga tillgångar.

Allmän arbetsordning för kongresser i

NORDISK FÖRENING FÖR MEDICINSK RADIOLOGI

1) Föreningens möte – kongresser – hålles omväxlande i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

2) Kongressarrangemangen handhas av en under presidenten stående organisations­kommitté i vilken bör ingå en kongress-sekreterare samt övriga för kongressens genomförande erforderliga funktionärer.

3) Förberedande meddelande om kongressen tillställes samtliga medlemmar av föreningen senast sex ( 6) månader och preliminärt program med anmälnings­formulär senast fyra (4) månader före mötet. – Det definitiva programmet för kongressen utsändes till samtliga till kongressen anmälda medlemmar senast två (2) veckor före kongressens början.

4) Kongressavgiften fastställes av organisationskommittén for vederbörande kongress. Korta sammandrag av föredragen presenteras i kongressens programpublikation.

5) Arbetsutskottet kan medgiva också sådana radiologer, som ej tillhöra någon av de nationella nordiska radiologföreningarna rätt att deltaga i kongressen, men föredrag och diskussioner bör ske på nordiska språk (svenska, danska, norska).

Reglemente för

NORDISKA RADIOLOGPRISET

(Reviderat vid 50. Kongress i Reykjavik 23. – 26. juni 1992)
Hederspris för framstående vetenskaplig insatts.

§ 1

Nordiska Radiologpriset finansieras av de medel som Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi förvaltar under namnet ”Umeå-fonden”.

§ 2

Priset utdelas vid varje nordisk radiologkongress till den ledamot av Radiologföreningen i arrangörslandet som under perioden från och med det år nordisk radiologkongress senast hölls i landet i fråga till och med året priset utdelas, publicerat det värdefullaste arbetet inom radiologin.

§ 3

De år, då den nordiska radiologkongressen inte arrangeras, delar föreningen ut Umeå-fondens avkastning till et samnordiskt forskningsprosjekt. Ansøkan ställes til generalsekreteraren och insändes före den 1. oktober. En forskningsplan och en plan över användingen av stipendiet skall bifogas ansökan. Styrelsen beslutar om utdelingen av stipendiet före utgangen av året. Styrelsen kan besluta, att dela stipendiet i flera stipendier. De, som erhåller stipendiet, bör vid nästkommande kongress presentera en redogörelse över användingen av stipendiet. Som alternativ till samnordiskt forskningsprojekt, kan styrelsen besluta att Umeåfondens avkastning finansierar ett  stipendium för ett Nordisk ”fellowship”.

§ 4

För priset, som består av ett diplom och av en penningsumma disponeras 80 % av avkastningen från ”Umeå-fonden” för året före den aktuelle prisutdelningen. De år, pris ej utdelas, avsätts samma avkastning till stipendium.

§ 5

Av den årliga avkastningen lägges 20 % till ”Umeå-fondens” kapital.

§ 6

Pristagaren utses av ifrågavarande Radiologföreningens styrelse. Det är styrelsen obetaget att för bedømningen utse särskilt beredningsorgan. Priset får ej delas.

§ 7

Det åligger skattmästaren för Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi att vid årsskiftet före kongress påminna den aktuella Radiologföreningens styrelse om prisutdelningen. De år, stipendium skall utannonseras genom de nationella föreningars försorg, åligger det skattmästaren att påminna de nationella styrelser om utannonseringen.

§ 8

Det åligger ifrågavarande Radiologföreningens styrelse att senast 2 veckor före prisutdelningstilfället underrätta generalsekreteraren i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi på det att diplomet skall kunna färdigställas i tid.